VČAS

O našom tíme:

Občianske združenie Ulita zastrešuje program Komunitné centrum Kopčany, v rámci ktorého sú na petržalskom sídlisku Kopčany už od februára 2004 ponúkané poradenské, voľnočasové a vzdelávacie aktivity fungujúce na nízkoprahových princípoch. Pracovný tím Komunitného centra má momentálne 15 členov/niek. Na aktivitách projektu sa budú podieľať hlavne terénni sociálni pracovníci a pracovníčky, ktorých je v tíme 5. Do aktivít sa zapojí aj skupina 6 aktívnych mladých ľudí zo sídliska, ktorí sa budú snažiť zapojiť ďalších svojich rovesníkov, rodičov aj mladšie deti.

Myšlienka projektu:

Hlavnou myšlienkou projektu je vytvorenie VČAS – VoľnoČasového Areálu Sídliska Kopčany, ktorý bude komunitným priestorom na stretávanie sa a aktívne využívanie voľného času. Dôležitým rozmerom projektu je zapojenie budúcich užívateľov priestoru, mladých ľudí zo sídliska, do jeho plánovania aj realizácie vybraných aktivít. S pomocou financií z grantového kola sa môžeme spoločne pustiť do prvej fázy stavebných prác. Ešte predtým, spoločne s deťmi a mladými ľuďmi, plochu upraceme a zorganizujeme komunitnú akciu – „susedskú grilovačku“, na ktorej budeme obyvateľov sídliska informovať o projektových aktivitách.

Pre koho je projekt určený:

Voľnočasový areál má byť priestorom predovšetkým pre mladých ľudí vo veku 13 – 20 rokov, ktorí žijú alebo trávia čas na petržalskom sídlisku Kopčany. Takýto priestor na sídlisku veľmi chýba a príležitostí na aktívne trávenie voľného času je v lokalite zúfalo málo. Zároveň môže byť novovytvorený areál miestom, kde môžu bezpečne tráviť čas aj mladšie deti alebo sledovať športové aktivity ďalší obyvatelia sídliska.

Začiatok a ukončenie projektu:

Prvá fáza projektu by mala prebehnúť v období máj – september 2011 a zahŕňa: • minimálne 2 upratovania vybranej plochy spoločne s deťmi a mladými ľuďmi zo sídliska • inžiniersku činnosť spojenú s projektom, vybavenie povolení od príslušných úradov • zorganizovanie susedskej grilovačky, kde bude obyvateľom predstavená architektonická štúdia aj harmonogram prác • prvú časť úprav plochy a stavebných prác – odstránenie náletovej zelene, asfaltovacie a betónovacie práce Druhá fáza projektu prebehne na jar 2012 a zahŕňa: • dokončenie stavebných prác • príp. úpravy a opravy na základe ohlasov obyvateľov sídliska

Priestor projektu:

Priestor, ktorý sme pre realizáciu projektu vybrali, sa nachádza v blízkosti sociálnej ubytovne Magistrátu, kde Komunitne centrum Kopčany sídli. Momentálne je vo veľmi zanedbanom stave, zarastený množstvom náletovej zelene a je na ňom nahromadené veľké množstvo odpadkov (i keď sme ho s deťmi zo sídliska minulé leto upratali a snažili sa udržiavať, počas jesene a zimy sa v kríkoch nahromadila skládka odpadu). Parcela patrí Magistrátu hl. mesta Bratislava a s pomocou geodeta sa podarilo vymedziť presnú plochu na prenájom pre ihrisko a získať pre ňu nové katastrálne číslo. Toto by malo uľahčiť ďalšie jednania s oddelením nájmov na Magistráte hl.mesta. Plocha, ktorú si Ulita plánuje za symbolickú cenu na realizáciu projektu prenajať, má rozlohu 1006,28 m2. Okrem toho, že má vybraná plocha dobrú polohu z hľadiska dostupnosti zo sídliska, sa zároveň nenachádza v bezprostrednej blízkosti žiadneho z panelových domov, a preto nepredpokladáme sťažnosti obyvateľov na „hluk pod oknami“. Na ploche sú položené panely a na jej okraji betónové skruže, ktoré sa dajú pri úpravách dobre využiť (už v minulosti sme napr. „tunely“ s deťmi maľovali a sú často využívané na sedenie). Na ploche momentálne neexistuje osvetlenie ani odpadkové koše, preto s týmito úpravami musíme v budúcnosti rátať.